Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Glavina Lajos

(Pribiszlavec, Zala vm., (ma: Horvátország), 1806. aug. 12. - Gelse, Zala vm., 1885. aug. 13.)

országgyűlési képviselő, főispán

     A horvát származású nemesi családban született Glavina Lajos a kanizsai piarista gimnáziumban kezdte tanulmányait. Miután 1829-ben ügyvédi diplomát szerzett, Batthyány Fülöp herceg körmendi uradalmi központjában nyert előbb titkári, majd ügyészi, azután pedig levéltárnoki állást. Az 1840-es évek elején megházasodott, és felesége, Csertán Zsuzsanna - Csertán Sándor nővére - birtokán, Nemesapátiban telepedett le. 1846-ig dolgozott Körmenden, akkor - az Inkeyek által a belga uralkodónak eladott - pallini uradalom jószágkormányzója lett. Már az 1830-as évek közepétől ellenzéki nézeteket vallott. 1843-ban a nemesi adózás mellett agitált, 1845-ben mind Zala, mind pedig Vas megyében önkéntes adófizetést vállalt. 1845-1847-ben mindkét vármegye közgyűlésein felszólalt az adminisztrátorok törvénysértései ellen. 1846-ban a zalai ellenzék meggyőződéses tagjaként jellemezték, és Deák Ferenc reformpolitikájának feltétlen híve volt. 1848-1849-ben a Muraköz lakosságának mintegy felét felölelő csáktornyai választókerület képviselőjeként vett részt a népképviseleti országgyűlés pesti, majd debreceni munkájában, erősítve a kormányt támogató liberális centrumot. A császári hadbíróság 1850-ben eljárást indított ellene, de felmentették. Az 1850-es években ismét a pallini uradalom jószágigazgatójaként dolgozott. 1861-ben elnöke lett a vármegye törvényszékének, majd a megye nemesi pénztárának, 1863-ban pedig a Zala Megyei Gazdasági Egyesületnek is. A kiegyezés után a Deák-párt zalai elnökévé választották, és kiemelkedő szerepet játszott a vármegye közéletének számos területén. 1880-tól haláláig Zala vármegye főispánja, és hivatalból a főrendiház tagja volt. Gelsén temették el, síremléke ma is áll a falu temetőjében.
IrodalomAz 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja : 303-304.p.
 Molnár András: Glavina Lajos, Csáktornya országgyűlési képviselője