Adatbázisaink

Zalai életrajzi kislexikon


Spissich János, jáprai

(Sümeg, Zala vm., 1745. márc. 28. - Kisgörbő, Zala vm., 1804. ápr. 25.)

politikus, alispán, költő

     Régi horvát nemesi családból származott. Apja Sopron megyei szolgabíró volt. 1761-ben belépett a jezsuita rendbe, de még felszentelése előtt, 1771-ben otthagyta azt. Kőszegen, Komáromban és Gyöngyösön tanított. 1773-ban állt Zala vármegye szolgálatába, mint aljegyző. 1780-ban már főjegyző lett. 1781-ben II. József alatt otthagyta a hivatalt, s Vukováron gróf Eltz jószágkormányzója lett. A király halála után visszatért a közigazgatásba. A megye főjegyzővé, majd első alispánná választotta, s követnek küldte a pesti országgyűlésre. Az 1790-91-es országgyűlésen a kereskedelmi bizottság munkálataiban vett részt. A hat nyelven beszélő, kiváló szónoki képességű alispán szereplésével sok tisztelőt szerzett magának. Hazatérve követtársával nyomtatásban megjelentették országgyűlési beszámolójukat. Szabadkőműves volt. Vezette a zalaegerszegi nagypáholyt, barátjának tudhatta Kazinczy Ferencet. (Ő maga is több verset írt.) Kapcsolatba került a magyar jakobinusokkal, Martinovicsék letartóztatásakor eljárás indult ellene. Ekkor még tisztázni tudta magát, de 1797-ben, amikor a zalai megyegyűlés megtagadta a nemesi felkelést a franciák ellen, a király vád alá helyeztette. 1798-ban büntetésül minden hivatali állástól eltiltották. Kisgörbői birtokára vonult vissza. Emlékét szülővárosában és Zalaegerszegen a volt vármegyeháza nagytermében tábla őrzi.
IrodalomBátorfi Lajos: Adatok Zalamegye történetéhez. : 5.köt.1.füz.3-8.p
 Zalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 115-116.p
 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. : 12.1359-1360.has
 Magyar életrajzi lexikon. : 2.652.p
 Új magyar irodalmi lexikon. : 3.1841.p
Főbb művekAz 1790-ben Budán, Szent István havának hatodikára rendelt s kezdődött és 1791 esztendőben Pozsonyba
 A jövendő századnak
ArcképZalavármegyei évkönyv a milleneumra. : 115.p